Region Display Selector

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

ZNAČENJE POJMOVA U POLITICI PRIVATNOSTI

Društva- Prima Solvent d.o.o.,OIB: 35029956158, Gradišćanska 32, Zagreb;  

               Prima Collect d.o.o., OIB: 96752424342, Gradišćanska 32, Zagreb

web stranica: www.bon.hr

 

Ispitanik

 1. a) dužnik i druge fizičke osobe (npr. sudužnici, jamci i sl.) od kojih Društvo naplaćuje potraživanje temeljem Ugovora o cesiji ili Ugovora o nalogu
 2. b) treće osobe koje podmiruju dugovanja u ime i za račun dužnika
 3. c) zaposlenici poslovnih partnera Društva
 4. d) fizičke osobe/kandidati koji se prijavljuju na natječaje za zapošljavanje u Društvu ili koje Društvo kontaktira ili oni kontaktiraju Društvo radi mogućnosti zapošljavanja
 5. e) fizičke osobe, zakonski zastupnici ili vlasnici tvrtki sukladno posebnim propisima (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma)
 6. f) zaposlenici Društva ili druge osobe čiji rad Društvo koristi

Privola- dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje volje gdje Ispitanik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose

Voditelj obrade- Društvo kada obrađuje osobne podatke Ispitanika temeljem Ugovora o cesiji, drugog sklopljenog ugovora, temeljem zakona, temeljem privole ispitanika ili temeljem legitimnog interesa

Izvršitelj obrade- Društvo kada obrađuje osobne podatke u ime i za račun Nalogodavatelja

Vjerovnik- fizička ili pravna osoba koja ima potraživanja prema Ispitaniku temeljem ugovornog odnosa (Ugovor o cesiji ili Ugovor o nalogu)

Ugovor o cesiji- ugovor kojim dolazi do prijenosa potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika na Društvo, pri čemu Društvo postaje voditelj obrade osobnih podatka

Ugovor o nalogu- ugovor kojim se Društvo obvezuje Nalogodavatelju da će u njegovo ime i za njegov račun naplatiti potraživanje od Ispitanika

Osobni podaci- svi podaci koji se odnose na ispitanika čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

Obrada- svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima ili nad

skupovima osobnih podataka

Legitimni interes- predstavlja pravnu osnovu za obradu osobnih podatka pod uvjetom da interesi ili temeljna prava i slobode Ispitanika nemaju prednost pred njihovim odnosom s Društvom

Anonimizacija podataka- proces kojim se osobni podaci obrađuju tako da nakon obrade osobnih podataka nije moguće povezati pojedinu osobu s njenim osobnim podacima, odnosno zapisima iz baze podataka

Ograničavanje obrade- način označavanja pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti

Primatelj- fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana

Treća strana- fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

Povreda osobnih podataka- kršenje sigurnosti obrade osobnih podatka koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

Identifikacijski podaci- podaci koji se odnose na pojedinca kojima se može utvrditi njegov identitet (npr. datum rođenja, adresa i sl.)

Valuta plaćanja- valuta podmirenja dugovanja je HRK

Službenik za zaštitu osobnih podataka- osoba imenovana od strane Društva koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka

Nadzorno tijelo- Agencija za zaštitu osobnih podataka nadležna za nadzor obrade osobnih podataka kojoj Ispitanici mogu podnijeti svoje prigovore

GDPR- Uredba (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti podataka Ispitanika koji se uvijek mogu obratiti u slučaju upita o obradi njihovih osobnih podataka. Svoja prava prema propisima o zaštiti osobnih podataka Ispitanik može besplatno ostvariti obraćanjem putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ ili elektronskim putem na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka Društva: zop@primasolvent.hr

 

Društvo primjenjuje slijedeća načela vezano uz obradu osobnih podataka.

Osobni podaci moraju biti:

 1. zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na Ispitanika („zakonitost, poštenost i transparentnost”);
 2. prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama
 3. primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („smanjenje količine podataka”);
 4. točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave („točnost”);
 5. čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanikâ samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i sloboda Ispitanika („ograničenje pohrane”);
 6. obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost”)

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Društvo je imenovalo Službenika za zaštitu osobnih podataka koji pomaže Društvu i Ispitanicima u svim pitanjima u pogledu zaštite osobnih podataka. Ispitanici mogu kontaktirati Službenika za zaštitu podataka u pogledu svih pitanja povezanih s obradom svojih osobnih podataka i ostvarivanja svojih zakonskih prava upućivanjem dopisa na elektronsku adresu: zop@primasolvent.hr ili putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva ili putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“.

KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE

U okviru obavljanja svoje djelatnosti Društvo obrađuje osobne podatke koji su nužni za izvršavanje djelatnosti naplate potraživanja, odnosno za ispunjavanje zakonskih obveza Društva kojima se uređuje opće poslovanje Društva i koji obuhvaćaju određene kategorije osobnih podataka. Radi dodatnog pojašnjenja, u nastavku su navode primjeri osobnih podataka po pojedinoj kategoriji:

 • identifikacijski podaci: ime, prezime, OIB, datum rođenja, vrsta, broj i izdavatelj osobnog dokumenta, politički izložena osoba
 • podaci o osnovnoj adresi: ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto, općina, županija, država;
 • podaci o adresi za slanje pošte: ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto, općina, županija, država;
 • kontakt podaci: broj telefona, broj mobitela, e-mail adresa;

POSEBNE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Društvo ne obrađuje i neće obrađivati osobne podatake koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu te genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

PRAVNI TEMELJ I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Društvo obrađuje osobne podatke za slijedeće svrhe:

 • Izvršavanje ugovornih obveza vezano za djelatnost naplate potraživanja (temeljem

ugovora o cesiji i ugovora o nalogu)

 • Izvršavanje ostalih ugovornih obveza koji se ne odnose na djelatnost naplate potraživanja
 • Izvršavanje zakonskih obveza
 • Administraciju i upravljanje uslugama
 • Postupak zapošljavanja

KATEGORIJE PRIMATELJA I NAMJERA IZNOŠENJA U TREĆE ZEMLJE

U okviru poslovanja Društva i provođenju poslovnih procesa i aktivnosti koji se odnose na registriranu djelatnost Društva, Društvo može, pod zakonom propisanim uvjetima, dostaviti osobne podatke određenim kategorijama primatelja, primjerice državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim i fizičkim osobama s kojim Društvo ima uspostavljen određeni poslovni odnos.

Određeni osobni podaci mogu se, prilikom obrade, prenositi u treće zemlje ili međunarodne organizacije te se ono odvija jedino pod uvjetima određenim zakonskim propisima koji se odnose na takvu vrstu prijenosa i u mjeri u kojoj je osigurana odgovarajuća razina zaštite, odnosno da su predviđene zaštitne mjere, a Ispitanicima su na raspolaganju provediva prava i učinkovita sudska zaštita.

IZVORI OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci se obrađuju na temelju zakona, ugovora te na temelju privole ili legitimnog interesa.

Društvo može obrađivati osobne podatke samo ako je ispunjeno najmanje jedno od slijedećeg:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka;
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Ako se podaci prikupljaju od treće strane, Ispitanik mora biti obaviješten o prikupljanju, osim ako:

 • Ispitanik je već obaviješten na neki drugi način
 • Informacija mora ostati tajna zbog profesionalnih obaveza čuvanja tajne

Kad se utvrdi da je obavijest prema Ispitaniku potrebna, obavijest se mora odmah proslijediti, ali ne kasnije od:

 • Mjesec dana od prikupljanja osobnih podataka
 • Za vrijeme prve komunikacije s Ispitanikom

PRIVOLA ISPITANIKA

Ispitanik daje svoju privolu jasnom potvrdnom radnjom kojom izražava dobrovoljan, poseban, informiran i nedvosmislen pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, poput pisane izjave, uključujući elektronsku ili usmenu izjavu danu u telefonskom razgovoru koji se snima uz prethodnu najavu.

Ispitanik će biti upoznat sa svrhom prikupljanja njegovih osobnih podataka. Isto tako, Ispitanik će biti obaviješten o tome da u svakom trenu može povući privolu na jednako jednostavan način kako ju je i dao.

Privola se traži u situacijama:

 • Kada se traži unos (novih) osobnih podataka koji nisu javno dostupni, a nisu uneseni u sustav temeljem druge pravne osnove
 • Kod promjene ili davanja nove svrhe obrade već prikupljenih podataka Privola se ne traži u slučaju kada je obrada utemeljena na jednom od slijedećih slučajeva:
 • obrada se odnosi na osobne podatke koje je već javno objavio Ispitanik
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele

radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora

 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi Ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika usluge koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je Ispitanik dijete.

NAČIN DAVANJA PRIVOLE

Privola se daje jasnom potvrdnom radnjom i to:

 • Pisana izjava – putem obične pošte ili elektronske pošte (na poslovnu adresu društva, na email Službenika za zaštitu osobnih podataka, kao i putem drugog e-maila kojega Društvo odredi u te svrhe)
 • Usmena izjava – putem telefonskog razgovora koji se snima uz prethodnu najavu Ukoliko se osobni podaci obrađuju u višestruke svrhe, Ispitanik mora dati privolu za svaku od njih.

Društvo tijekom postupka ishođenja relevantne privole informira Ispitanika o slijedećem:

 • Koje podatke prikuplja
 • U koju svrhu prikuplja podatke
 • Kako ih obrađuje
 • Kome ih šalje
 • Koja su prava Ispitanika
 • U kojem slučaju može zatražiti pravo na zaborav
 • Kontakt informacije Službenika za zaštitu osobnih podataka

PRAVA ISPITANIKA

Pravo na informacije

Ispitanik ima pravo dobiti od Društva informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od Ispitanika ili ne. Pružanje informacija mora biti dano na jasan i razumljiv način.

Smatra se da je Ispitanik informiran o svojim pravima na javno dostupan način, putem ove Politike privatnosti.

Pravo na pristup podacima

Ispitanik ima pravo dobiti od Društva potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci, a ako se obrađuju tada Ispitanik ima pravo pristupa osobnim podacima, ima pravo znati svrhu obrade, kategorije podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkrivani, predviđeno vrijeme u kojem će se osobni podaci obrađivati ili ako to nije moguće, kriterijima za određivanje tog razdoblja. Ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju od Ispitanika, Ispitanik ima pravo od Društva saznati izvor podataka. Ispitanik ima pravo biti obaviješten o automatiziranom donošenju odluke te mogućim posljedicama takve obrade.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez odgađanja ishoditi od Društva ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se na njega odnose. Ispitanici imaju pravo i obvezu ažuriranja svojih osobnih podataka.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Ispitanik ima pravo od Društva ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Društvo ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:

 • Osobni podaci nisu više nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • Ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitmni razlozi za realizaciju prava na brisanje su veći od prava Društva za čuvanje i daljnju obradu osobnih podataka
 • Osobni podaci nisu zakonito obrađivani ili se osobni podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo tražiti od Društva ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka. Kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada Društvo više ne treba osobne podatke za potrebe obrade te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu. Po podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava na ograničenje obrade podaci u bazi podataka Društva se neće mijenjati sve dok traje postupak po zahtjevu Ispitnika. Po rješavanju predmetnog slučaja, Društvo će Ispitanika obavijestiti o prestanku ograničenja obrade.

Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Društvu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti ove podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od Društva, ako se:

 • Obrada temelji na privoli ili na ugovoru
 • Obrada provodi automatiziranim putem

U navedenom slučaju, osobni podaci izravno se prenose od jednog voditelja obrade drugome.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Prigovor mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati opis događaja i sve činjenice na kojima Ispitanik temelji svoj prigovor. U slučaju podnošenja prigovora iz kojeg nije moguće utvrditi razloge prigovora ili njegovu osnovanost, Društvo će pozvati Ispitanika na dopunu prigovora u određenom roku. Ukoliko Ispitanik u dodijeljenom roku ne dopuni svoj prigovor, smatrat će se da je odustao od prigovora.

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

Zahtjev za ostvarenje bilo kojeg od gore navedenih prava Ispitanika moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobih podataka putem redovne pošte na adresu sjedišta Društva s naznakom „za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ ili na e-mail adresu: zop@primasolvent.hr

Pisani zahtjev mora sadržavati minimalno slijedeće podatke:

 • Osobne podatke Ispitanika (Ime, prezime i OIB radi njegove identifikacije prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja i davanja odgovora na upit koji se odnosi na osobne podatke konkretnog ispitanika)
 • Koja od navedenih prava želi iskorisiti
 • Adresu za dostavu odgovora na zahtjev

Društvo će odgovoriti na zahtjev i/ili progovor u roku od 30 dana od njegova zaprimanja. Taj se rok može prema potrebi produžiti za dodatna dva mjeseca (od dana njegova zaprimanja) uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Društvo će obavijestiti Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva zajedno s razlozima odgađanja. U svakom slučaju, Društvo će u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti sljedeće podatke Ispitaniku:

 • Potvrdu o primitku zahtjeva
 • Sve informacije navedene u prethodnim odlomcima
 • Pojašnjenje o okolnostima radi kojih Ispitaniku neće uopće ili neće u roku biti dostavljena tražena informacija ili izvršena izmjena osobnih podataka
 • Razlogu za odbijanje zahtjeva te o pravu podnošenja prigovora nadzornom tijelu
 • Procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljen eventualno preostali dio odgovora na zahtjev
 • Procjena troškova koje mora platiti Ispitanik (samo ako je zahtjev prekomjeran)

Ukoliko Ispitanik nije suglasan s odlukom Društva u vezi prigovora ili postupanja po njegovom zahtjevu, može podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao nadležnom tijelu.

IDENTIFIKACIJA ISPITANIKA

Identifikacija Ispitanika provodi se pisanim ili usmenim putem prilikom uspostave komunikacije s Ispitanikom te se od Ispitanika prikupljaju oni osobni podaci koji su relevantni za određeni poslovni odnos.

Ispitanik će na zahtjev Društva predočiti dodatne isprave i dokumente radi provođenja sigurne identifikacije.

Ukoliko se Ispitanik obrati Društvu sa e-mail adrese koja nije evidentirana kao adresa za kontakt, Društvo zadržava pravo zatražiti dodatne osobne podatke (najmanje dva identifikatora), kako bi se potvrdila e-mail adresa i kako bi Društvo bilo sigurno da s razgovara sa Ispitanikom.

Svaka šteta koja bi mogla nastati uporabom krivotvorenih, ukradenih, odnosno zakonski neispravnih isprava te zlouporabom potpisa tereti Društvo samo ukoliko se utvrdi da je pri provođenju identifikacije Društvo postupalo s grubom nepažnjom.

SNIMANJE POZIVA

Društvo uz prethodnu najavu može snimati sve telefonske razgovore koji se obavljaju prilikom razgovora s Ispitanikom te će pohranjivati svu pisanu, telefonsku i elektronsku korespodenciju. Ispitanik će o snimanju razgovora biti upoznat u najavnoj poruci prilikom pozivanja Pozivnog centra, kao i u slučaju primanja poziva od Pozivnog centra.

Ispitanik mora biti upoznat da snimljeni razgovori mogu poslužiti u svrhu unapređenja pružanja usluga Društva prema Ispitaniku te da mogu poslužiti kao dokazno sredstvo (npr. kao dokaz davanja/povlačenja privole i sl.) ili za potrebe rješavanja evenutalnih prigovora.

PROMJENA PODATAKA

Ispitanik čije osobne podatke Društvo obrađuje dužan je bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastale promjene, obavijestiti Društvo o svakoj promjeni osobnih podataka.

Informacije o promjenama osobnih podataka može dati slanjem obavijesti putem elektronske adrese koja služi kao kontakt, putem pošte ili putem telefonskog poziva koji će biti sniman.

Ispitanik odgovara za sve propuste i štetu koja nastane samom Ispitaniku zbog neobavještavanja o nastalim promjenama osobnih podaka.

U tom slučaju, Društvo će informacije o podacima Ispitanika prikupiti iz javno dostupnih izvora i/ili će zatražiti podatke od državnih institucija sukladno zakonskim propisima.

Ispitanik je obvezan dostaviti informacije koje Društvo može zahtijevati u skladu s osnovnim načelima GDPR-a, sve u cilju ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza Društva. Ispitanik se obvezuje i jamči da su sve informacije koje će dostavljati Društvu biti potpune, ažurne i točne.

NAČIN PODMIRENJA DUGOVANJA

Društvo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza i sukladno svojoj osnovnoj djelatnosti, naplati potraživanja, ima pravo obavještavati Ispitanika o nepodmirenom dugovanju i podsjećati ga na dužnost podmirenja istog. Društvo to može činiti telefonskim putem, putem pisane obavijesti i elektronskim putem.

Valuta plaćanja dugovanja je HRK. U radnim prostorijama Društva nije moguće izvršiti uplatu dugovanja. Društvo nije institucija za platni promet te ne pruža usluge platnog prometa.

Nakon otplate dugovanja u cijelosti, Društvo na zahtjev Ispitanika dostavlja pisanu potvrdu o podmirenom dugovanju. Zahtjev Ispitanika za izdavanje potvrde o podmirenom dugovanju može biti podnesen usmenim ili pisanim putem.

 

PROFILIRANJE I AUTOMATIZIRANO ODLUČIVANJE

Društvo neće koristiti profiliranje i automatizirano odlučivanje prilikom obrade osobnih podatka.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Društvo je usvojilo fizičke, tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost obrade osobnih podataka. Spomenute mjere uključuju prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih rizika kojima može biti izložena ljudskim djelovanjem, fizičkim ili prirodnim okruženjem.

Rok čuvanja osobnih podatka je vremenski period unutar kojeg će Društvo zadržavati osobne podatke Ispitanika, a definiran je:

 • zakonskim propisima
 • ugovornim obvezama
 • internim aktom Društva

Internim aktom Društva određeno je da će se osobni podaci u digitalnom ili papirnatom obliku čuvati 5 (pet) godina od dana prestanka obveza između Društva i Ispitanika, nakon čega će biti trajno uništeni.

Nakon prestanka svrhe obrade osobnih podataka, ovisno o pojedinim pravnim temeljima obrade, dokumentacija koja je do tada bila čuvana u papirnatm obliku komisijski će se uništiti, a digitalni podaci će se anonimizirati ili u potpunosti brisati.

Rok od 5 godina određen sukladno općem zastarnom roku iz Zakona o obveznim odnosima unutar kojeg Ispitanici mogu ostvarivati svoja prava za naknadu štete.

Gore navedeni rokovi se ne odnose na prestanak obveza temeljem Ugovora o nalogu u kojem slučaju se osobni podaci uništavaju odmah po prestanku obveza.

 

NADZORNO TIJELO za podnošenje pritužbi je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva 14

10000 Zagreb

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

IZVJEŠĆIVANJE O POVREDI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo će o povredi osobnih podataka izvijestiti nadzorno tijelo bez nepotrebnog odgađanja i to, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi osobnih podataka, osim ako Društvo može dokazati, u skladu s načelom odgovornosti, da povreda osobnih podataka vjerojatno neće prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca. Ako se takvo obavješćivanje ne može postići u roku od 72 sata, obavijest bi trebala biti popraćena razlozima kašnjenja, a informacije se mogu pružiti u fazama bez nepotrebnog daljnjeg odgađanja.

ULOGA DRUŠTVA U NAPLATI POTRAŽIVANJA

Ugovorom o cesiji dolazi do prijenosa potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika na Društvo, pri čemu dužnik i tražbina ostaju nepromijenjeni. Dosadašnji vjerovnik mogu biti kreditne institucije, telekom operateri i sl. od kojih je Društvo otkupilo potraživanje i postalo novi vjerovnik, odnosno voditelj obrade osobnih podataka.

Ugovorom o nalogu ne dolazi do prijenosa potraživanja već Društvo, kao izvršitelj provodi aktivnosti naplate potraživanja u ime i za račun Nalogodavatelja (vjerovnika). Ova obrada temelji se na ugovornom odnosu između Društva i Nalogodavatelja.

KAMATE

Na glavnicu dugovanja koja je na Društvo prenesena temeljem Ugovora o Cesiji, Društvo obračunava zakonske zatezne kamate.

Za potraživanja nastala temeljem Ugovora o nalogu zakonske zatezne kamate obračunava Nalogodavatelj, a Društvo naplaćuje iznos tražbine koja mu je prenesena Ugovorom o nalogu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ime i kontakt podaci tvrtke Prima Solvent d.o.o. u funkciji voditelja obrade osobnih podataka

Prima Solvent d.o.o. 
Gradišćanska 32 
10000 Zagreb
Hrvatska

T: 38515999900
F: 38515999909

 

Direktori
Matija Arapović
Vladimir Mihelj

 

MB: 02307634
OIB: 35029956158

 

Na adresu sjedišta tvrtke možete pisanim putem kontaktirati službenika za zaštitu podataka s naznakom "za službenika za zaštitu podataka" ili e-poštom na adresu ZOP@primasolvent.hr

Opseg djelovanja

Ova se pravila privatnosti primjenjuju na prikupljanje osobnih podataka na našoj web stranici kao i na našu naknadnu obradu tih podataka.

Prikupljanje i pohranjivanje osobnih podataka te priroda i svrha njihove obrade

  a. Kada posjetite web stranicu

Kada dođete do naše web stranice http://www.bon.hr preglednik koji se koristi na vašem uređaju automatski šalje informacije na poslužitelj naše web stranice. Ta se informacija privremeno sprema u datoteku zapisnika. Sljedeće informacije se prikupljaju bez vaše intervencije i spremaju te se automatski brišu nakon 3 dana:

 • IP adresa računala preuzimatelja,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • naziv i URL preuzetih datoteka,
 • web stranica s koje se dogodio pristup (URL preporuka),
 • web stranice preuzete s naše web stranice,
 • preglednik vašeg računala i eventualni operativni sustav kao i ime vašeg davatelja pristupa.

Navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • kako bi se osiguralo besprijekorno uspostavljanje veze s web stranicom,
 • kako bi se osiguralo jednostavno korištenje naše web stranice,
 • kako bi se analizirala sigurnost i stabilnost sustava te
 • u druge administrativne svrhe.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6 (1) rečen. 1 (f) GDPR-a. Naš legitiman interes slijedi iz gore navedenih svrha prikupljanja podataka. Ni pod kojim okolnostima ne koristimo prikupljene podatke radi donošenja zaključaka o vama.

  b.  Kada nas kontaktirate putem e-pošte

Možete nas kontaktirati s bilo kojim pitanjima putem navedene adrese e-pošte.

Ako to učinite, spremljeni su osobni podaci koji se prenose putem e-pošte. Pravna osnova za obradu podataka u svrhu uspostavljanja kontakta je čl. 6 (1) (f) GDPR-a. Ako je uspostavljen kontakt radi sklapanja ugovora, dodatna pravna osnova za obradu je čl. (6) (1) (b) GDPR-a.

Mi brišemo osobne podatke koje smo prikupili nakon obrade vašeg zahtjeva, pod uvjetom da nismo zakonski ovlašteni ni dužni dalje ih obrađivati.

Alati za analizu

Mjere za praćenje navedene u nastavku koje koristimo se provode na temelju čl. 6 (1) rečen. 1 (f) GDPR-a. Koristimo ove mjere praćenja kako bismo osigurali da je naša web stranica dizajnirana prema zahtjevima te trajno optimizirana. Također koristimo mjere praćenja za prikupljanje statističkih podataka o korištenju naše web stranice te ih analiziramo u svrhu optimizacije naše usluge za vas. Ti se interesi smatraju legitimnim u smislu navedenom u navedenom pravilniku.

Odgovarajuće svrhe za obradu podataka i kategorije podataka mogu se naći u odgovarajućim alatima za praćenje u ovom odjeljku.

  a. Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement web kontrola

Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement

Pružatelj ove web stranice koristi usluge tvrtke Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement za analiziranje podataka o korištenju. Ovdje oni koriste kolačiće, koji omogućuju statističku analizu korištenja ove web stranice od strane posjetitelja, kao i prikaza sadržaja vezanog uz korištenje ili oglasa. Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetski preglednik pohranjuje na korisnikovom uređaju. Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement kolačići ne sadrže nikakve podatke po kojima bi korisnik mogao biti identificiran.

Podaci koje Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement generira obrađuju se i pohranjuju isključivo u Njemačkoj, kako to nalaže pružatelj ove web stranice. Stoga su ti podaci podložni strogim njemačkim i europskim zakonima i standardima zaštite podataka. U tom smislu.

Podaci se obrađuju na pravnoj osnovi čl. 6 Odjeljak 1 lit f (legitiman interes) EU Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naš legitiman interes je optimizacija naše internetske ponude i naše web stranice. Budući da nam je privatnost naših posjetitelja vrlo važna, Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement IP adresu što prije pretvara u anonimnu adresu. Istovremeno ID-ove za prijavu ili ID uređaja pretvara u jedinstveni ključ s kojim se, međutim, ne može uspostaviti veza s određenom osobom. Google Analytics Solutions - Marketing Analytics & Measurement ga ne upotrebljava ni u koje druge svrhe, ne kombinira ga s drugim podacima i ne prenosi ga trećim stranama.Sigurnost podataka

U sklopu posjeta web stranici koristimo široku metodu SSL (secure socket layer) u sprezi s najvišom razinom šifriranja koju podržava vaš preglednik. Općenito ovo je 256-bitno šifriranje. Ako vaš preglednik ne podržava 256-bitnu enkripciju, umjesto toga vraćamo se na v3 128-bitnu tehnologiju. Možete prepoznati da pojedinačna web stranica u našoj internetskoj prisutnosti prenosi u šifriranom obliku zatvorenim ključem ili ikonom lokota u donjoj traci statusa vašeg preglednika.

Također poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše podatke od slučajnog ili namjernog manipuliranja, djelomičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa trećih strana. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju ovisno o tehnološkom razvoju.

 

 

© Copyright 2020 - Prima Bon. All rights reserved.