Opći uvjeti poslovanja

Pojmovi

Opći uvjeti ugovora opći su uvjeti temeljem odredbe članka 295. Zakona o obveznim odnosima, koji dopunjuju ugovor i obvezujući su ugovorne strane kao ugovorne odredbe.

Portal je www.bon.hr koji sadrži sveobuhvatne i aktualne informacije koje Nositelj pruža putem web portala, a koje pomažu u upravljanju rizicima poslovanja, maksimiziraju profit i oslobađaju razne resurse unutar samog društva.

Ugovor je Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa koji se sklapa s Nositeljem, a na zahtjev Korisnika.

Nositelj je trgovačko društvo Business Intelligence d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Kukuljevića 30, OIB: 95044522663.

Korisnik je pravna ili fizička osoba koja s Nositeljem sklopi ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa.

Ovlaštena osoba je fizička osoba koju je Korisnik odredio kao osobu koja smije koristiti korisničko ime i lozinku za pristup Portalu. Korisničko ime i lozinku može koristiti isključivo jedna ovlaštena osoba. Ukoliko Korisnik ima potrebu za više ovlaštenih osoba, isti je obvezan sklopiti novi Ugovor sukladno ovim Općim uvjetima.

Predmet Općih uvjeta

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Nositelja i Korisnika. Korištenje Portala podložno je niže navedenim uvjetima.

Obveza Korisnika o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u Narudžbenici

Korisnik je obvezan odmah obavijestiti Nositelja o svakoj promjeni osobnih i/ili identifikacijskih podataka koji su navedeni u Narudžbenici i/ili ugovoru o pretplatničkom odnosu, i to najkasnije u roku od 7 dana računajući od dana nastanka takve promjene.

Ako Korisnik u roku ne obavijesti Nositelja o promjeni osobnih i/ili identifikacijskih podataka te ako zbog takvog propusta obavijesti, računi i opomene pred tužbu i/ili drugi dopisi Nositelja ne mogu biti dostavljeni Korisniku smatrat će se da je dostava valjano izvršena na posljednju adresu koju je Korisnik dostavio Nositelju.

Zasnivanje pretplatničkog odnosa / ugovorne obveze

Pretplatnički odnos između Korisnika i Nositelja zasniva se na temelju ugovora o pretplatničkom odnosu, a koji će se sklopiti sukladno odredbama ovih Općih uvjeta. Korisnik će dostaviti Nositelju narudžbenicu koja se može preuzeti na internetskoj stranici Nositelja. Predmetna narudžbenica između ostalih podataka obvezno mora sadržavati adresu za slanje računa i obavijesti, podatke o poslovnom paketu i podatak o ugovorenom trajanju pretplatničkog odnosa. Narudžbenica predstavlja ponudu za zasnivanje pretplatničkog odnosa. Korisnik je dužan ispunjenu narudžbenicu dostaviti Nositelju u pisanom obliku. Ako Korisnik već ima sklopljen Ugovor o pretplatničkom odnosu s Nositeljem, narudžbu za dodatnu ovlaštenu osobu može dostaviti i putem e-mail adrese Nositelja. Dostava takve narudžbenice se smatra izvršenom kada Nositelj Korisniku e-mail porukom potvrdi primitak iste.

Nositelj će nakon zaprimanja ispravno popunjene narudžbenice ili nakon potpisa Ugovora od strane Korisnika, njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika dodijeliti Korisniku korisničko ime i lozinku za pristup Portalu te istu poslati elektronskom poštom na adresu koju je Korisnik naveo u narudžbenici ili Ugovoru. Korisniku je na raspolaganju stalna korisnička potpora, pod uvjetima i na način određen ovim Općim uvjetima.

Pretplatnički odnos je sklopljen pod sljedećim uvjetima:

 • Korisnik je potpisao važeći ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa ili dostavio Nositelju važeću Narudžbenicu te
 • Nositelj je Korisniku dodijelio i aktivirao pretplatničko ime i lozinku.
  • Stupanje na snagu pretplatničkog odnosa određeno je ugovorom o zasnivanju pretplatničkog odnosa, a zbog dodjele pretplatničkog imena i lozinke, može se minimalno razlikovati od dana početka korištenja Portala.

   Pretplatnički odnos se sklapa na određeno vrijeme koje mora biti navedeno u Narudžbenici. Pretplatnički odnos je moguće sklopiti u trajanju od 6 (šest) mjeseci, 1 (jedne) ili 2 (dvije) godine. Istekom ugovorenog pretplatničkog odnosa, isti se automatski produžuje na razdoblje od 1(jedne) godine, ako Korisnik u pisanom obliku ne dostavi Nositelju otkaz Ugovora najkasnije do 25. dana u posljednjem mjesecu pretplatničkog odnosa.

   Nositelj i Korisnik mogu sklopiti poseban Ugovor o pretplatničkom odnosu u pisanom obliku, a kojim će na drugačiji način urediti međusobna prava i obveze.

   Odbijanje Zahtjeva

   Nositelj ima pravo odbiti Zahtjev ukoliko:

   • Korisnik nije uredno popunio Zahtjev / Narudžbenicu te ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Korisnika, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Korisnika, njegove platežne sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti ili ukoliko Korisnik na zahtjev Nositelja ne pruži Nositelju na uvid sve podatke potrebne za zasnivanje pretplatničkog odnosa;
   • ukoliko Korisnik, prema razumnoj procjeni Nositelja, nije u mogućnosti ispunjavati sve ugovorne obveze prema Nositelju u odnosu na pojedinu uslugu, odnosno poslovni paket na koji se narudžbenica odnosi, posebno ako Korisnik neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljenu uslugu niti je na zahtjev Nositelja dostavio odgovarajuća sredstva ili instrumente osiguranja plaćanja;
   • ako je protiv Korisnika pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečaja, likvidacije, restrukturiranja, gubi poslovnu sposobnost ili ako Korisnik postane nesposoban za plaćanje, odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Korisnika prema Nositelju, osim ukoliko Korisnik pruži Nositelju odgovarajuća sredstva ili instrumente osiguranja plaćanja usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na predujam, bankovno jamstvo te prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane Nositelja;
   • ukoliko postoji osnovana sumnja da je Korisnik zloupotrebljavao ili ima namjeru zloupotrebljavati uslugu koju pruža Nositelj ili, ako omogućava zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba ili trećim osobama;
   • ukoliko je pretplatnik maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena ili je isti lišen poslovne sposobnosti, a ispravno odobrenje zakonskog zastupnika nije dostavljeno;
   • ukoliko postoji sumnja da će se Portalom koristiti treće osobe koje nisu Korisnik ili Ovlaštena osoba.

   Ako Korisnik nije obavijestio Nositelja u pisanom obliku o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih prilikom potpisa Narudžbenice ili sklapanja ugovorne obveze, Nositelj ima pravo odbiti pokrenuti postupak aktivacije korisničkog računa ukoliko ocijeni da su pruženi podaci netočni ili neažurni.

   Raskid pretplatničkog odnosa / ugovorne obveze

   U slučaju jednostranog raskida pretplatničkog odnosa / ugovorne obveze prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovorne obveze ili ako je ista tijekom obveznog trajanja odnosa raskinuta od strane Nositelja, a krivnjom Korisnika, Korisnik nema pravo na povrat preplaćenog iznosa za ostatak razdoblja obveznog trajanja pretplatničkog odnosa / ugovorne obveze. Ako Korisnik u trenutku raskida ugovora od strane Nositelja, još nije platio cjelokupan iznos pretplate, dužan ga je platiti odmah po primitku raskida ugovora.

   Korisnik ne može otkazati naručenu pretplatu prije isteka njenog važenja, odnosno ugovora.

   U slučaju sklapanja ugovora u kojem postoji određeno, a prethodno dogovoreno probno razdoblje unutar kojeg Korisnik može otkazati bez naknade, Nositelj je dužan obavijestiti Korisnika usluge pisanim ili elektroničkim putem u roku od 8 (osam) dana prije isteka probnog razdoblja da se od određenog datuma ugovor neće moći raskinuti bez naknade.

   Naknada

   Korisnik se obvezuje platiti Nositelju naknadu za korištenje Portala prema Cjeniku koji donosi uprava Nositelja svojom odlukom.

   Rok plaćanja naknade je 8 dana računajući od izdavanja računa.

   Nositelj zadržava pravo mijenjanja cijena usluga i naknada, te se obvezuje objaviti svaku promjenu cjenika, kao i učiniti ju dostupnom Korisniku na uobičajen i pristupačan način.

   Ograničenje odgovornosti

   Korisnik je odgovoran za svu eventualnu štetu koja bi mogla nastati kao rezultat postupanja protivno ovim Općim uvjetima.

   Portal uz sav sadržaj koji obuhvaća, ne ograničavajući se samo na podatke, informacije, tekstove, grafike, naslove, video prikaze, sa ili bez zvuka i koji predstavlja isključivo pravo vlasništva Nositelja, te sadržava i informacije trećih osoba i veze (link) do drugih portala – Internet stranica nad kojima Nositelj nema prava niti utjecaj. Nositelj nije odgovoran za točnost ni bilo koji drugi aspekt takvih informacija, te ne preuzima odgovornost za iste.

   Nositelj će uložiti razuman napor i pažnju dobrog gospodarstvenika kako bi sve informacije bile točne, potpune i pouzdane, ali isti nije odgovoran za izravnu ili neizravnu štetu koja nastaje radi uporabe podataka koji se nalaze na Portalu, odnosno ne preuzima odgovornost za mogućnost povremenog otežavanja pristupa Portalu koja je uzrokovana posrednom ili neposrednom krivnjom Internet poslužitelja, odgovorne osobe ili tvrtke za održavanje Portala ili treće osobe, te neće biti odgovoran zbog mogućih grešaka ili netočnih podataka koji bi se mogli naći na stranicama Portala.

   Nositelj se obvezuje da će eventualne smetnje i poremećaje u svom sustavu otkloniti u najkraćem mogućem roku, sukladno odgovarajućim normama i preporukama te o istom obavijestiti Korisnika sukladno svojim tehničkim mogućnostima. Korisnici aktivacijom korisničkog računa prihvaćaju da Nositelj pruža uslugu unutar tehničkih i operativnih mogućnosti svoga sustava te da zbog toga usluga neće biti dostupna u svako doba i na svakom mjestu. Korisnici nemaju pravo na jednostrani raskid ugovorne obveze ukoliko usluge Portala ne budu dostupne na određenim mjestima ili u određeno doba kao i ako Korisnik nije koristio ili pokušao koristiti usluge Portala unutar određenog razdoblja. Nositelj nije obvezan platiti naknadu štete zbog objektivnih uzoraka koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (viša sila).

   Cjelokupan sadržaj na Portalu ne smije se dalje kopirati, reproducirati, umnožavati ili na neki drugi način distribuirati, odnosno stavljati trećima na raspolaganje na bilo koji način bez izričitog pisanog pristanka Nositelja, u protivnom će se smatrati povredom prava vlasništva.

   Korisnik se obavezuje da će kod svake prijave na Portal koristiti ime i lozinku koje mu je dodijelio Nositelj, te će istu čuvati kao poslovnu tajnu. Korisnik se nadalje obvezuje da će korisničko ime i lozinku koristiti samo jedna ovlaštena osoba, te da korisničko ime i lozinku neće prenositi na treće osobe niti istima omogućiti njihovo korištenje.

   U slučaju sumnje korištenja lozinke od strane neovlaštene osobe, Korisnik je obvezan odmah obavijestiti Nositelja o zlouporabi, te će mu Nositelj bez odgađanja i dodatne naknade dodijeliti novu lozinku.

   U slučaju zloupotrebe lozinke ili ako postoji osnovana sumnja u zloupotrebu iste, Korisnik će Nositelju odgovarati za svu štetu koja bi mogla nastati Nositelju, a u kojem slučaju Nositelj ima pravo ograničiti ili obustaviti korištenje usluga Portala.

   Korisnik daje svoju privolu da Nositelj, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Korisnika proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija), a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Korisnika i Nositelja te umanjenja budućeg duga. Isto tako Korisnik daje suglasnost da Nositelj može sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka koristiti, upisivati i obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i poslova iz svoje osnovne djelatnosti.

   Korisnik je suglasan da razgovori i cjelokupna korespondencija s Nositeljem može biti snimana.

   Prigovor i nepodmirena potraživanja

   Prigovor na izdani račun Korisnik može podnijeti Nositelju u pisanom obliku, ali je obvezan do rješenja prigovora platiti nesporni dio iznosa računa za pružene usluge. Ako Pretplatnik nije podnio prigovor u pisanom obliku i ako ne plati račun do dana dospijeća navedenog na računu, Nositelj će mu dostaviti pisanu opomenu koja sadrži upozorenje da će, ako Korisnik ne podmiri ukupan iznos dugovanja u roku od 8 dana od dana dostavljanja Opomene, pristup Portalu biti privremeno isključen do podmirenja ukupnog dugovanja ili do prestanka pretplatničkog odnosa.

   Ako Korisnik ne plati ukupno dugovanje u roku od 15 dana od dana privremenog isključenja pristupa Portalu, Nositelj može trajno isključiti pristup Portalu te raskinuti Ugovor o pretplatničkom odnosu pisanom obavijesti s trenutnim učinkom.

   Primjena Općih uvjeta

   Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Narudžbenice i Ugovora o pretplatničkom odnosu te ih Korisnik prihvaća.

   Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama Nositelja.

   Nositelj zadržava pravo naknadne izmjene i dopune Općih uvjeta o čemu je dužna obavijestiti Korisnika objavom na internetskim stranicama Nositelja.

   Smatrat će se da je Korisnik pristao na izmjene i dopune Općih uvjeta ako u roku od 15 dana od njihove objave na internetskim stranicama Nositelja, pisanim putem ne obavijesti Nositelja da ne pristaje na izmjenu i/ili dopunu Općih uvjeta i da otkazuje korištenje Portala.

   Rješavanje spora

   Svi sporovi koji proizađu iz ugovora o pretplatničkom odnosu pokušat će se riješiti mirnim putem, a ako strane u tome ne uspiju nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.